Splošni pogoji najemov

Autobroker doživetja

Ti splošni najemni pogoji so sestavni del Pogodbe o najemu vozila (v nadaljevanju Pogodba) in veljajo za vsa razmerja, ki jih za najem avtomobilov sklepa družba Kreativni najemi,  trgovina, posredništvo, najemi in zakup vozil, d.o.o., s sedežem na naslovu Blatnica 14, 1236 Trzin, ID za DDV: SI55022022.

S podpisom Pogodbe obe stranki izrecno izjavljata, da sta v celoti seznanjeni z vsebino Pogodbe in teh pogojev, da sta jih v celoti prebrali, jih razumeta, z njimi soglašata ter jih sprejemata. Najemnik se vnaprej odpoveduje morebitnim ugovorom v smislu, da mu določila splošnih pogojev ob podpisu Pogodbe niso bila znana ali da mu niso bili izročeni. Vsaka kršitev splošnih najemnih pogojev hkrati pomeni kršitev pogodbenih določil in je zadosten razlog za takojšen odstop od Pogodbe.

Vozilo smejo uporabljati, voziti ali upravljati osebe, stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije vsaj 2 leti, razen če najemodajalec izrecno dovoli drugače. Vsi pogoji za vožnjo morajo biti izpolnjeni kumulativno.

STROGO PREPOVEDANO:

- vožnja pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil oziroma drugih psiho-aktivnih snovi, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil
- kajenje v avtomobilu
- uporaba vozila v nezakonite namene
- uporaba vozila za plačilni prevoz potnikov in blaga, npr. taxi služba ali druga oblika prevoza
- prevoz vnetljivih ali nevarnih snovi
- uporaba vozila na dirkališčih oz. za vse oblike tekmovanja ali testiranja vozil
- uporaba vozila za pogon ali vleko kateregakoli drugega vozila ali predmeta
- prekomerna obremenitev vozila s potniki, prtljago ali blagom, skladno s tehnično dokumentacijo proizvajalca
- nadaljevanje vožnje, če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik za to ve ali bi moral vedeti
- vožnja izven cest I., II. in III. reda ter izven RS oziroma EU (če najemodajalec ne dovoli drugače)
- oddaja vozila ali predaja v uporabo komu tretjemu, ki ni naveden skladno s Pogodbo
- vse oblike uporabe, ki so v nasprotju s sklenjeno Pogodbo, temi pogoji ali veljavnimi predpisi ter drugimi nameni, ki kakorkoli ogrožajo ali kršijo najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom.

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni presoji, proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe.

Predaja vozila in odgovornost najemnika

Najemnik prevzame vozilo po podpisu Pogodbe ter ob izpolnitvi vseh s pogodbo določenih pogojev in formalnosti. S podpisom prevzemnega zapisnika najemnik pridobi pravico do uporabe vozila. Vozilo je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca oziroma njegovega poslovnega partnerja.

Najemodajalec izroči, najemnik pa vozilo sprejme tehnično brezhibno, z zakonsko predpisano opremo in drugimi pritiklinami (prva pomoč, varnostni trikotnik in brezrokavnik, rezervno kolo, osnovno orodje, komplet žarnic, ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, s Pogodbo dogovorjeno zavarovano, ter originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije ter zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na sedežu najemodajalca.

Najemnik je ob prevzemu dolžan vozilo, pritikline in dokumentacijo takoj pregledati, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. Najemnik izjavlja, da v celoti pozna poslovne in izročilne pogoje ter jih s podpisom pogodbe tudi sprejme (dobavni rok, garancijski rok, zagotavljanje rezervnih delov, servisiranje opreme, vozila, itd.). Za prevzete dokumente in pritikline vozila odgovarja najemnik, kot za vozilo samo. 

Trajanje najema in vrnitev vozila

Čas trajanja najema je naveden na Pogodbi. Najemnik in najemodajalec se lahko dogovorita o podaljšanju časa najema vozila. Najemnik je dolžan najemodajalca obvestiti o nameri podaljšanja najema posameznega vozila najmanj 24 ur pred iztekom sklenjene pogodbe.

Najemnik se obvezuje, da bo posamezno najeto vozilo vrnil v dogovorjeni kraj in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času. Ob vračilu vozila se sestavi zapisnik o stanju vozila. Najemnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, z dogovorjenim nivojem goriva, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo.

Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 5ih (petih) delovnih dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritiklin vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev vsega tega.  Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo.

Nadomestilo za nerazpoložljivost in neskladje stanja

Poleg povračila stroškov je najemodajalec upravičen do izplačila odškodnine in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja registrirane dejavnosti, najemnik pa je to dolžan plačati. V primeru neskladja v ugotovljenem stanju vozila med najemodajalcem in najemnikom ob prenehanja Pogodbe, je za ugotovitev relevantnega stanja pristojen pooblaščeni serviser ali cenilec.

Nevračilo in prepozna vrnitev

V primeru, da najemnik vozila po izteku ali prenehanju Pogodbe in njenih aneksov ne vrne, kakor je to dogovorjeno, ter najema ne podaljša pravočasno oziroma ne sporoči zadržka za vračilo vozila, je najemodajalec upravičen najemniku vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem posest.

V takšnem primeru se najemnik izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in dovoljuje, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo posest, brez najemnikove pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.

Najemnik v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu zaradi nevrnitve vozila izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.

Če najemnik zamuja z vračilom vozila, se prvih 59 minut zamude ne obračuna, po prekoračitvi tega časa pa je dolžan - poleg ostalih obveznosti - plačati najemnino za vsak začeti dan zamude vračila vozila v višini dnevnega najema.

Zamenjava vozila

Najemnik je upravičen do enakovrednega nadomestnega vozila brez dodatnih stroškov v času rednega vzdrževanja  oziroma servisiranja najetega vozila ali če vozilo ni na razpolago v dogovorjenem obdobju najema, skladno s Pogodbo. Najemnik je upravičen do nadomestnega vozila proti plačilu dodatnega plačila stroškov najema, skladno z določili pogodbe o kratkoročnem najemu, v naslednjih primerih:

  • popravila zaradi prekomerne rabe, generalni servisi oziroma vgradnja rezervnih delov prej, kot je predvideno oziroma določeno v tehnični dokumentaciji proizvajalca
  • omejena uporaba zaradi okvare ali poškodbe, vključno s popolnim uničenjem ali izgubo vozila ter nastankom drugih škodnih primerov, če teh stroškov ne krije zavarovalnica ali niso kriti s strani proizvajalca v garancijskem roku
  • če vozila po prevzemu zaradi zakonskih predpisov ali ukrepov oblasti ni več moč uporabiti v prvotno določen namen
  • za obdobje, v katerem najemnik zamuja z vračilom vozila, ne glede na razlog.

Prevoženi kilometri in gorivo

Število prevoženih kilometrov v času najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Najemnik mora prav tako nemudoma obvestiti najemodajalca, ko mu opozorilne naprave v vozilu javijo potrebo po servisu vozila, ki se opravlja na določeno število prevoženih kilometrov. Vsak poseg najemnika v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo je prepovedan. V primeru okvare števca kilometrov je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti najemodajalca.

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Vozilo najemnik prevzame s polnim rezervoarjem goriva ter se tudi vrne s polnim rezervoarjem goriva. V nasprotnem primeru mora plačati oskrbo z manjkajočim gorivom in dodatne stroške polnjena rezervoarja v višini 30 EUR.

Obveznosti vzdrževanja in nege vozila

Najemnik se obvezuje ves čas najema vozilo uporabljati za normalno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji ter Pogodbo. V tem smislu se najemnik zavezuje na lastne stroške tekoče vzdrževati vozilo (redno preverjati nivo olja v motorju, vode v hladilnem sistemu in akumulatorju ter pritisk zraka v zračnicah, ipd.), ter najemodajalcu javiti o vsaki napaki vozila. Drugačno ravnanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemnika. V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke pogojev najema, je najemnik dolžan povrniti vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne dejavnosti s posameznim vozilom. Okvare: V primeru okvare je najemnik dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca in postopati skladno z navodili. Okvare na vozilu, ki jih ne odpravi neposredno najemodajalec, je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti samo na pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila, najemodajalcu pa mora najemnik predložiti vse morebitne zaradi okvare zamenjane dele in originalni račun servisa. V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila vozila "na svojo roko" ali nastanka okvare na vozilu zaradi napačne najemnikove uporabe, upravljanja ali vožnje vozila, se bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare najemnika.

Odgovornost in zavarovalno kritje

Vsako najeto vozilo je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi RS in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri najemodajalcu, ter v obsegu, dogovorjenem s pogodbo (sklenitev kasko zavarovanja, odbitna franšiza). Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila je najemnik dolžan povrniti vsako morebitno škodo na posameznem vozilu in / ali opremi v naslednjih primerih:

  • če vozilo ni kasko zavarovano, do višine stroškov, ki jo sicer pokriva kasko zavarovanje, oziroma če vozilo je kasko zavarovano in je odškodnini obračunana odbitna franšiza, slednja bremeni najemnika; poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev in antene ter poškodb na podvozju vozil in drugih poškodb vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice;
  • če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih psiho-aktivnih snovi, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana;
  • če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti; če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
  • če je pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo; če je škoda nastala kot posledica uporabe vozila v nasprotju z določili teh pogojev najema;
  • če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil (krizna območja, vojna in potencialna vojna področja, ipd.) oziroma izven EU brez soglasja najemodajalca k uporabi vozila izven EU;
  • v drugih primerih, ko zavarovalnica ne krije škode ali, ko ta presega limit zavarovalnega kritja in podobno, ne glede na krivdo najemnika.

Najemnik je odgovoren najemodajalcu tudi za škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z vozilom oziroma uporabo le-tega, ne glede na krivdo, smiselno upoštevaje gornja določila. Najemnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso krite s strani zavarovalnice. Pri nastanku večjih zavarovalnih primerov v enem zavarovalnem obdobju najemnika bremeni tudi malus. Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti Pogodbe. Po preteku veljavnosti Pogodbe, z izjemo podaljšanja Pogodbe, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila, in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve ter je najemnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila. Samo najemodajalec ima pravico uveljavljati odškodninske zahtevke v primeru škode. Če odškodnina za uničeno ali izgubljeno vozilo ne zadostuje za pokrivanje celotne škode, ki jo je utrpel najemodajalec, je najemnik dolžan povrniti vso škodo v 30 (tridesetih) dneh po obvestilu s strani najemodajalca. Celotna škoda, ki jo utrpi najemodajalec, se Izračuna na način, da se oceni vrednost vozila pred nastankom takšnega škodnega primera, pri čemer vrednost vozila ne more presegati nabavne vrednosti vozila s pripadajočim davkom. Najemnik je dolžan povrniti najemodajalcu tudi obresti na ocenjeno vrednost vozila pred nastankom škodnega primera, obračunanimi za ves čas, od dneva škodnega dogodka do likvidacije škode in sicer v višini 6-mesečnega EURIBOR-ja (veljavnega na dan pred obračunom škode) + 3,5% obresti.

Poročanje o nesrečah in poškodbah

Maksimalna škodna odgovornost najemnika za poškodbe na vozilu je enaka znesku varščine, ki jo je najemnik za vozilo vplačal, razen v zgoraj navedenih primerih, ko zavarovalnica ne krije škode oziroma je najemnik odgovoren za druge stroške in izpad dohodka, povzročen najemodajalcu. V primeru, da je vozilo ob vzpostavitvi posesti s strani najemodajalca po najemu nevozno, najemnika bremeni dnevni strošek do dneva ponovne uporabe vozila, oziroma največ 60 dni, ki 0,3% neto vrednosti vozila v trenutku predaje najemniku.

V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, ki bi lahko povzročila sodni spor med najemodajalcem in najemnikom ali med najemodajalcem in tretjimi osebami, je najemnik o tem dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca. V primeru kraje, nesreče oziroma škodnega primera pa je najemnik dolžan primer takoj prijaviti tudi policiji. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice, s tem da: si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil; ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno; ne bo priznal krivde tretjim osebam; bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč; bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu. Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev Pogodbe oziroma Aneksa z vsemi posledicami predčasne prekinitve iz krivdnih razlogov na strani najemnika, kot izhajajo iz Pogodbe. V primeru nastanka škodnega primer nima najemodajalec nobenih obveznosti do najemnika (npr. brezplačen transport z mesta nezgode ali zamenjava vozila ali nadomestno vozilo ali katerokoli drugo nadomestilo, razen če te stroške pokriva zavarovanje in skladno z določili Pogodbe oziroma teh pogojev).

Premoženjska odgovornost in območja z omejitvami

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustil v najetem vozilu ali na njem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s podpisom Pogodbe izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

Najemnik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega, ter mora posvečati posebno pozornost morebitnim izvorom požara. V primeru tatvine ali požara najemnik ravna enako, kot je to določeno za nastanek škodnega primera.

Najemodajalec si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna območja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takšnem področju prepovedana, najemnik pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal. Najemnik in najemodajalec ugotavljata, da ob podpisu teh splošnih pogojev na področju Evropske Unije ni obstoječih kriznih ali vojnih območij, kjer bi bila prepovedana uporaba najetega vozila. V kolikor bo po podpisu teh pogojev katero območje opredeljeno kot krizno ali vojno območje, bo najemodajalec o tem nemudoma obvestil najemnika.

Prometni predpisi

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo. Vse morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam in se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

V primeru neskladnosti določb, določbe Pogodbe in  njenih aneksov prevladajo nad določbami splošnih pogojev. Ti splošni najemni pogoji družbe Kreativni najemi d.o.o. stopijo v veljavo z dnem 01.01.2023 in se uporabljajo za urejanje medsebojnih razmerij iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti družbe oziroma oddajanja vozil v najem najemniku.

Copyright © 2023 Kreativni najemi d.o.o.
lockmenu
Na vrh strani